Decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe

Warszawa, 30 listopada 2018 r.

Decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe.

 

W dniu 30 listopada 2018 r. inwestorzy – polski operator systemu przesyłowego gazowego OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator systemu przesyłowego Energinet SOV – powiadomili się wzajemnie o podjętych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe. Tym samym weszła w życie podpisana przez operatorów umowa o budowie gazociągu. Umowa ta reguluje wzajemne zobowiązania inwestorów, m.in. w zakresie uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu oraz oddania do użytku wszystkich jego elementów do dnia 1 października 2022 r. Inwestorzy określili również główne postanowienia przyszłych umów dotyczących funkcjonowania gazociągu.

Kolejnym istotnym etapem realizacji projektu Baltic Pipe będzie złożenie przez inwestorów wniosków o wydanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę gazociągu. Pierwsze z nich zostaną przekazane do właściwych organów w Polsce, Danii i Szwecji w pierwszym kwartale 2019 r.

 

Baltic Pipe to projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

Projekt posiada przyznany przez Komisję Europejską status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym realizującym cele polityki energetycznej UE. Projekt otrzymał dotychczas łącznie dofinansowanie unijne w wysokości 51.4 mln EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw, November 30, 2018

Investment decisions for the Baltic Pipe project

On 30 November 2018 investors – Polish OGP GAZ-SYSTEM S.A and Danish Energinet SOV – officially announced that they have taken positive investment decisions on the implementation of the Baltic Pipe project.

Adoption of positive investment decisions results in entering into force of the construction agreement concluded between operators. Construction agreement regulates the mutual obligations of investors, regarding, among others, obtaining permits necessary to implement the project and putting into service all its elements until October 1, 2022. Investors also agreed on the main provisions of future agreements regarding the operation of the gas pipeline.

The next important stage of the implementation of the Baltic Pipe project will be submitting applications for environmental decisions and construction permits for the gas pipeline. The first of them will be filed to the competent authorities in Poland, Denmark and Sweden in the first quarter of 2019.

The Baltic Pipe Project is recognized by the European Commission as a ‘Project of Common Interest’ (PCI). This status is granted to projects that strengthen the European internal energy market by reaching the EU’s energy policy objectives. The project already received EU financial support of EUR 51.4 million from the Connecting Europe Facility (CEF).

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Media wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.