Silna Polska w Europie

Budowa słowackiej części transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu Polski i Słowacji – rozpoczęta!

18 września, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz premier Słowacji Peter Pellegrini uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia budowy gazowego połączenia międzysystemowego polsko-słowackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podaje Gaz-System w dzisiejszym komunikacie:

 

W miejscowości Veľké Kapušany 18 września 2018 roku odbyła się ceremonia oficjalnego rozpoczęcia budowy słowackiej części transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu Polski i Słowacji. W uroczystości udział wzięli m.in Premier Republiki Słowackiej Peter Pellegrini, Minister Gospodarki Republiki Słowackiej Peter Žiga, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, Dyrektor Generalny Eustream Rastislav Ňukovič oraz Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień. Planowany interkonektor połączy tłocznię gazu w słowackiej miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu w miejscowości Strachocina w Polsce. Projekt wspólnie realizują GAZ-SYSTEM oraz słowacki EUSTREAM.

 

„Realizacja tej inwestycji stanowi ważny element strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM. Wdrażamy kompleksowy program dywersyfikacji, który ma zapewnić Polsce zróżnicowanie tras i kierunków dostaw gazu. Chcemy także łączyć rynki, by dostawcy i odbiorcy działający w naszym regionie mieli dostęp do różnych źródeł gazu” – podkreślił Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Prezes Tomasz Stępień zaznaczył także, że budowa interkonektora między Polską i Słowacją wpisuje się w priorytetową koncepcję infrastrukturalną Unii Europejskiej, tj. realizację tzw. Korytarza Północ–Południe. – „Dzięki jej wdrożeniu kraje naszego regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego, takich jak np. Terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe – powiedział. – Przyczyni się to do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej” – dodał.

 

Także minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podkreślił kluczowe znaczenie połączenia gazowego między Polską a Słowacją dla budowy niezależnego i konkurencyjnego rynku w gazu w regionie. – „Cieszę się, że nasi słowaccy partnerzy dostrzegają znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego naszego regionu ma dywersyfikacja źródeł dostaw tego surowca. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści zarówno Polsce, jak i Słowacji” – zaznaczył.

 

 

Rastislav Ňukovič, prezes Eustream zwrócił uwagę, że budowa polsko-słowackiego połączenia gazowego to przykład doskonałej współpracy obu krajów i firm. – „Budowany interkonektor stworzy nowe możliwości handlu gazem, które będą korzystne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję naszym partnerom biznesowym i wszystkim zainteresowanym stronom za pomoc w realizacji tej ważnej europejskiej inwestycji o znaczeniu wspólnotowym” – powiedział.

 

 

Komunikat dotyczący porozumienia w sprawie synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej

18 września, 2018

W dniu 28 czerwca 2018 roku Przewodniczący Komisji Europejskiej wraz z Prezydent Litwy oraz Premierami Polski, Łotwy i Estonii podpisali porozumienie polityczne („Political Roadmap”) dotyczące synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

 

W związku z zawartymi w porozumieniu ustaleniami, w dniu 14 września 2018 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla do spraw planu działania w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (HLG BEMIP), w której Polskę reprezentuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Podczas spotkania organizacja Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) przedstawiła wyniki przeprowadzonej analizy częstotliwościowej.

Wyniki analizy wskazują, iż wariant synchronizacji wybrany przez przywódców politycznych w czerwcu 2018 roku – oparty na istniejącej dwutorowej linii napowietrznej prądu przemiennego LitPol Link pomiędzy Polską a Litwą wraz z planowanym do budowy kablem podmorskim prądu stałego (HVDC) pomiędzy Polską a Litwą – jest możliwy do zrealizowania przy uzasadnionym poziomie kosztów. Grupa Wysokiego Szczebla zgodziła się z jednym z głównych wniosków z analizy, iż przyjęty wariant synchronizacji gwarantuje bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich na poziomie wymaganym w systemie Europy kontynentalnej, pod warunkiem wdrożenia zidentyfikowanych rozwiązań technicznych i środków zaradczych.

 

Po potwierdzeniu, że wszystkie techniczne, finansowe oraz harmonogramowe warunki wstępne zostały spełnione, Grupa Wysokiego Szczebla wyraziła kierunkową zgodę na formalne rozpoczęcie procedury rozszerzenia systemu elektroenergetycznego Europy kontynentalnej.

Kolejne spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla zostało zaplanowane w pierwszym kwartale 2019 roku, przed podpisaniem przez operatorów systemów elektroenergetycznych umowy określającej warunki przyłączenia, zawierającej przygotowywany przez operatorów i ENTSO-E zbiór wymagań do wdrożenia w przyłączanym systemie, gwarantujących bezpieczną pracę systemów po synchronizacji.

 

 

Komisja Europejska zadeklarowała swoje pełne wsparcie dla realizacji projektu synchronizacji systemów państw bałtyckich. Grupa Wysokiego Szczebla będzie kontynuować monitorowanie procesu.

Porozumienie określające sposób przyłączenia Litwy, Łotwy i Estonii do europejskiego systemu energetycznego za pośrednictwem Polski

28 czerwca, 2018

Premier Morawiecki, prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, premier Łotwy Māris Kučinskis, premier Estonii Jüri Ratas oraz przewodniczący KE Jean-Claude Juncker podpisali 28 czerwca 2018 r. w Brukseli dokument określający sposób przyłączenia wymienionych krajów do europejskiego systemu energetycznego za pośrednictwem Polski. Scenariusz tego przedsięwzięcia został wynegocjowany z uwzględnieniem polskich interesów. To duży sukces PSE S.A., operatora polskiego systemu energetycznego i wszystkich polskich negocjatorów.

Jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne:

 

Porozumienie definiuje scenariusz realizacji projektu oraz wyznacza kroki w procesie synchronizacji, który według przyjętych założeń ma się zakończyć do 2025 roku. Scenariusz jest nadal przedmiotem końcowych weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa pracy systemów, kosztów oraz harmonogramu realizacji. Obejmuje synchronizację na istniejącym połączeniu pomiędzy Polską i Litwą, budowę nowego podwodnego kabla prądu stałego Polska-Litwa oraz wdrożenie szeregu rozwiązań technicznych zapewniających pełną stabilność i bezpieczeństwo pracy systemów, przy optymalizacji koniecznych kosztów.

Wyniki studium przewidziane są na początku września br. Na ich podstawie PSE, jako operator polskiego systemu przesyłowego (OSP) we współpracy z bałtyckimi OSP, będzie mógł złożyć wniosek do Plenarnego Zgromadzenia Grupy Regionalnej Europy Kontynentalnej Stowarzyszenia Europejskich OSP (ENTSO-E RGCE Plenary), uruchamiając w ten sposób formalną procedurę rozszerzenia połączonego systemu Europy Kontynentalnej. W ramach tej procedury zostaną następnie wypracowane szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne synchronizacji.

Aktualnie system Państw Bałtyckich pracuje synchronicznie z systemem elektroenergetycznym IPS/UPS, obejmującym geograficzny obszar państw byłych republik radzieckich. Z perspektywy politycznej synchronizacja z systemem Europy Kontynentalnej jest dla Państw Bałtyckich projektem priorytetowym. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, a także dostęp do konkurencyjnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Piotr Naimski na X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

13 czerwca, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Omawiane były zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu i koordynacji działań w celu zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2.

W swoim wystąpieniu Piotr Naimski podkreślił, że nie można prowadzić polityki energetycznej w kontrze do sąsiadów. Trzeba szukać wspólnych mianowników, wspólnych interesów, wspólnej płaszczyzny do współpracy, do dostępu do surowców. Należy także poszukiwać wspólnego podejścia do tych problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj

W relacji zamieszczonej na stronie polskiego sejmu czytamy:

„Ukraina nie zniechęca się trudnościami i wymaganiami, które stawiane są ze strony Europy, ale odważnie i konsekwentnie dąży do tego, żeby dołączyć do struktur europejskich” – powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w trakcie spotkania z parlamentarzystami z Ukrainy. We wtorek, podczas X sesji ZP, stronę ukraińską reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid. Na zakończenie politycy przyjęli wspólne oświadczenie, w którym podkreślono m.in. strategiczne partnerstwo obydwu krajów, ściślejszą współpracę w dziedzinie energetyki, bezpieczeństwa i obronności oraz zaapelowano do społeczności międzynarodowej o zwiększenie nacisku na Federację Rosyjską. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że szczególnie teraz w czasie agresji Rosji na wschodnią część Ukrainy, nie można zapominać o solidarności z Kijowem.

Piotr Naimski w Brukseli na spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan)

01 czerwca, 2018

Piotr Naimski uczestniczył 29 maja w spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) w Brukseli. W spotkaniu udział wzięli także: Egidijus Purlys, Jānis Patmalnieks, Ando Leppiman, Dominique Ristori, Klaus-Dieter Borchardt, Laurent Schmitt.

Rozmowy podsumował Dominique Ristori: Spotkanie odbyło się w bardzo konstruktywnej atmosferze a wszystkie strony biorące w nim udział potwierdziły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt synchronizacji. Projekt ten należy postrzegać w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całego regionu bałtyckiego oraz Unii Europejskiej. Strony pracują obecnie nad zakończeniem prac technicznych, co umożliwi przygotowanie Protokołu Ustaleń. Strony potwierdziły, że będą zdecydowanie dążyć do osiągnięcia porozumienia w kwestii wspólnie wybranej opcji synchronizacji – w oparciu o konkretne dane liczbowe dotyczące kosztów, bezpieczeństwa i terminów – przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2018.

(The meeting was held in a very constructive atmosphere and all parties confirmed their strong commitment to the synchronisation project. This project has to be seen in the context of energy security for the whole Baltic region and the European Union. The parties are working on finalising the technical work in order to enable the preparation of the Memorandum of Understanding. The parties confirmed their commitment to reaching the agreement on the preferred synchronisation option – based on solid figures reflecting cost, security and timing – in the margins of the European Council in June 2018).

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Gruzji z udziałem Piotra Naimskiego

30 maja, 2018

Piotr Naimski uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji Dnia Niepodległości oraz setnej rocznicy ustanowienia pierwszej demokratycznej Republiki Gruzji, które odbyły się 30 maja w gruzińskiej ambasadzie.

Fot. Andrzej Lek