Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Energii, poświęcone prognozom pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc w najbliższych latach, z udziałem Piotra Naimskiego

31 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej uczestniczył w spotkaniu poświęconym prognozom pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc w najbliższych latach, zorganizowanym w Ministerstwie Energii. Obecni byli również podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando oraz prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski wraz z zespołem ekspertów operatora sieci przesyłowej (OSP).

 

Jak czytamy w komunikacie ME:

 

Podczas spotkania przedstawiciel URE zaprezentował prognozę bilansu mocy, informacje na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032 oraz omówił przyjętą metodologię badania.

W kolejnej części spotkania OSP zaprezentował najnowsze bilanse mocy (powstałe w oparciu o Plany Koordynacyjne Roczne na lata 2019 i 2020) oraz rekomendowaną przez siebie metodę analizy czynników branych pod uwagę przy opracowaniu prognoz dostępności mocy i rezerw. OSP, korzystając z dostępu do szerszego zbioru danych, sporządził prognozę bilansu mocy biorąc pod uwagę zastosowanie dostępnych środków operatorskich (działań zaradczych), takich jak: interwencyjna rezerwa zimna, redukcja zapotrzebowania,  handlowy i operatorski import energii z krajów sąsiednich, a także zaktualizowane dane dotyczące pracy centralnie dysponowanych jednostek wytwórczych energii elektrycznej.

 

Po zaznajomieniu się z prezentacją OSP Minister Energii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej informują, że dostępna nadwyżka mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w roku 2019 i 2020  wyniesie średnio 4900 MW, czyli ok. 20% krajowego zapotrzebowania. W związku z tym ryzyko niezbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2019 i 2020 jest istotnie niższe niż prognozowane przez URE. Zbilansowanie systemu zależy w dużej mierze od terminowego oddawania do eksploatacji nowobudowanych i modernizowanych jednostek wytwórczych. Na poniższym wykresie przedstawiono prognozę krajowego zapotrzebowania na moc oraz moc dyspozycyjną krajowych elektrowni.

Zapowiedź konferencji „Energy security in Europe: How can Norway and Poland contribute?” z udziałem Piotra Naimskiego

31 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, udaje się z wizytą do Norwegii. 1 lutego weźmie udział w konferencji „Energy security in Europe: How can Norway and Poland contribute?”.
Zachęcamy do oglądania bezpośredniej transmisji, tutaj

 

 

 

 

 

100 lat polsko-amerykańskich relacji dyplomatycznych

30 stycznia, 2019

Piotr Naimski uczestniczył w uroczystości z okazji setnej rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Polską, zorganizowanej przez American Center Warsaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Mateusz Morawiecki o przedłożonym przez Piotra Naimskiego projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

30 stycznia, 2019

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, że przedłożony przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest kluczowym elementem działalności każdego państwa, które myśli strategicznie.

Według wypowiedzi premiera bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj prawie tak samo ważne, jak bezpieczeństwo militarne, dlatego musimy stawiać na nowe rozwiązania, stąd rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu. Zapewnił również, że rząd będzie tworzyć stałe możliwości prawne sprzyjające różnicowaniu źródeł dostaw energii. Ta ustawa pozwoli nie tylko na znaczne uproszczenie procesu legislacyjnego, procesu inwestycyjnego, ale także zapewni właściwy poziom odszkodowań dla osób, których grunty będą przejęte na poczet Skarbu Państwa w związku z realizacją tego rodzaju inwestycji.

 

Zachęcamy do obejrzenia konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego

Zachęcamy do lektury omówienia wypowiedzi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego

29 stycznia, 2019

Rada Ministrów przyjęła podczas dzisiejszego posiedzenia projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

 

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu:

 

Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

– budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,- budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia, – budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, – budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności:

– do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji,

 

– uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej,

– określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny,

– wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wypłaty odpowiedniego odszkodowania,

– zapewnienie inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania inwestycji.

Prezentacja dotycząca rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

25 stycznia, 2019

Prezentacja dotycząca rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, przedstawiona przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Prezentację można obejrzeć na profilu Piotra Naimskiego w serwisie społecznościowym Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podaje spółka Polskie LNG w informacji z 23 stycznia:

 

Spółka Polskie LNG uzyskała komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG. Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny a wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej). Program Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem.

Decyzja środowiskowa a następnie lokalizacyjna to niezmiernie ważne fundamenty pod kolejne etapy prac związane z niezbędną w procesie inwestycyjnym dokumentacją, jak choćby pozwolenie na budowę – mówi Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu spółki Polskie LNG.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe. Pierwsze z nich ogłoszone w grudniu 2018 roku wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów programu rozbudowy części lądowej: trzeci zbiornik, dodatkowe instalacje procesowe zwiększające moc regazyfikacyjną oraz instalację przeładunkową LNG wraz z bocznicą kolejową. Czas na składanie ofert został wydłużony, na prośbę zainteresowanych podmiotów, do 19 lutego br. Drugie postępowanie (ogłoszone 2 stycznia 2019 roku) dotyczy części morskiej – budowy dodatkowego nabrzeża statkowego. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. W tym przypadku firmy mogą zgłaszać się do 26 lutego br.

 

Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności i usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Polski Terminal stanie się więc kluczową inwestycją budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie.

Wpisujemy się tym samym w światowy trend transformujący kraje ku gospodarkom niskoemisyjnym. Najlepszym potwierdzeniem tych zmian jest między innymi rosnąca z roku na rok liczba statków przypływających do Świnoujścia. Przed nami, już 27 stycznia, jubileuszowa, 50. dostawa LNG. Bardzo nas to cieszy  – dodaje Paweł Jakubowski.

Piotr Naimski na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

25 stycznia, 2019

Prezentacja dotycząca Baltic Pipe, przedstawiona przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Prezentację można obejrzeć na profilu Piotra Naimskiego w serwisie społecznościowym Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

24 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 milionów euro z unijnego budżetu dla projektu Baltic Pipe

24 stycznia, 2019

Projekt Baltic Pipe znalazł się na liście europejskich projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, które uzyskają dofinansowanie. Otrzyma w związku z tym z unijnego budżetu 215 milionów euro.

 

Jak podaje spółka Gaz-System:

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie na prace budowlane. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi blisko 215 mln euro. Decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla budowy europejskiego rynku gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie.

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: „Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”, została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 23 stycznia 2019 r. Dofinansowanie przyznano w ramach przeprowadzonego w 2018 r. drugiego konkursu grantowego CEF Energy.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii jak i na rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Projekt Baltic Pipe już trzykrotnie otrzymał wsparcie finansowe w ramach CEF – w 2015, 2017 oraz 2018 r. Wartość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi maksymalnie 51.8 mln euro i obejmuje takie działania jak opracowanie studium wykonalności oraz prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, zarówno dla gazociągów podmorskich, jak i rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej w Polsce oraz w Danii.

Łączna kwota wspólnotowego wsparcia dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wynosi ponad 243,5 mln euro. „Łącząc Europę” to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy.
Osiągnęliśmy kolejny ważny etap realizacji inwestycji. Wysokość dofinansowania jest zgodna z naszym wnioskiem. Tym samym Komisja Europejska uznaje wszystkie nasze argumenty wskazujące na znaczenie projektu Baltic Pipe dla całej Unii Europejskiej i regionu – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Premier Mateusz Morawiecki o linii kolejowej Podłęże – Piekiełko na Kongresie Rozwoju Kolei „Przyszłość i Perspektywy”

24 stycznia, 2019

Podczas Kongresu Rozwoju Kolei „Przyszłość i Perspektywy” premier Mateusz Morawiecki nawiązał w swojej wypowiedzi do planowanej budowy połączenia kolejowego Podłęże – Piekiełko:

Podjęliśmy decyzję o budowie pierwszej tak długiej od 40 lat linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, czyli łączącej w ciągu komunikacyjnym Kraków [i] Nowy Sącz. To będzie nowa linia, nowa trasa kolejowa, tak żeby – rzeczywiście – przełamywać też te dotychczasowe trendy, które były trendami zwijania. My pokazujemy, że można rozwijać kolej, rozwijać kolejnictwo, jest to bardzo ważna część naszej strategii: uzupełnienie całej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dlatego odpowiadając na potrzeby mieszkańców polskich regionów uruchamiamy nowy program […] „Kolej plus”.

 

Zachęcamy do obejrzenia przywoływanego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, tutaj

Omówienie wystąpienia znajdziecie Państwo na stronie internetowej KPRM