Bezpieczeństwo Energetyczne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego

29 stycznia, 2019

Rada Ministrów przyjęła podczas dzisiejszego posiedzenia projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

 

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu:

 

Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

– budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,- budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia, – budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, – budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności:

– do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji,

 

– uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej,

– określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny,

– wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wypłaty odpowiedniego odszkodowania,

– zapewnienie inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania inwestycji.

Prezentacja dotycząca rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

25 stycznia, 2019

Prezentacja dotycząca rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, przedstawiona przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Prezentację można obejrzeć na profilu Piotra Naimskiego w serwisie społecznościowym Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podaje spółka Polskie LNG w informacji z 23 stycznia:

 

Spółka Polskie LNG uzyskała komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG. Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny a wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej). Program Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem.

Decyzja środowiskowa a następnie lokalizacyjna to niezmiernie ważne fundamenty pod kolejne etapy prac związane z niezbędną w procesie inwestycyjnym dokumentacją, jak choćby pozwolenie na budowę – mówi Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu spółki Polskie LNG.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe. Pierwsze z nich ogłoszone w grudniu 2018 roku wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów programu rozbudowy części lądowej: trzeci zbiornik, dodatkowe instalacje procesowe zwiększające moc regazyfikacyjną oraz instalację przeładunkową LNG wraz z bocznicą kolejową. Czas na składanie ofert został wydłużony, na prośbę zainteresowanych podmiotów, do 19 lutego br. Drugie postępowanie (ogłoszone 2 stycznia 2019 roku) dotyczy części morskiej – budowy dodatkowego nabrzeża statkowego. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. W tym przypadku firmy mogą zgłaszać się do 26 lutego br.

 

Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności i usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Polski Terminal stanie się więc kluczową inwestycją budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie.

Wpisujemy się tym samym w światowy trend transformujący kraje ku gospodarkom niskoemisyjnym. Najlepszym potwierdzeniem tych zmian jest między innymi rosnąca z roku na rok liczba statków przypływających do Świnoujścia. Przed nami, już 27 stycznia, jubileuszowa, 50. dostawa LNG. Bardzo nas to cieszy  – dodaje Paweł Jakubowski.

Piotr Naimski na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

25 stycznia, 2019

Prezentacja dotycząca Baltic Pipe, przedstawiona przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Prezentację można obejrzeć na profilu Piotra Naimskiego w serwisie społecznościowym Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 milionów euro z unijnego budżetu dla projektu Baltic Pipe

24 stycznia, 2019

Projekt Baltic Pipe znalazł się na liście europejskich projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, które uzyskają dofinansowanie. Otrzyma w związku z tym z unijnego budżetu 215 milionów euro.

 

Jak podaje spółka Gaz-System:

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie na prace budowlane. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi blisko 215 mln euro. Decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla budowy europejskiego rynku gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie.

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: „Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”, została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 23 stycznia 2019 r. Dofinansowanie przyznano w ramach przeprowadzonego w 2018 r. drugiego konkursu grantowego CEF Energy.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii jak i na rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Projekt Baltic Pipe już trzykrotnie otrzymał wsparcie finansowe w ramach CEF – w 2015, 2017 oraz 2018 r. Wartość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi maksymalnie 51.8 mln euro i obejmuje takie działania jak opracowanie studium wykonalności oraz prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, zarówno dla gazociągów podmorskich, jak i rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej w Polsce oraz w Danii.

Łączna kwota wspólnotowego wsparcia dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wynosi ponad 243,5 mln euro. „Łącząc Europę” to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy.
Osiągnęliśmy kolejny ważny etap realizacji inwestycji. Wysokość dofinansowania jest zgodna z naszym wnioskiem. Tym samym Komisja Europejska uznaje wszystkie nasze argumenty wskazujące na znaczenie projektu Baltic Pipe dla całej Unii Europejskiej i regionu – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Piotr Naimski na konferencji „Wyzwania XXI wieku, sojusz polsko-amerykański – cyberbezpieczeństwo”

19 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w konferencji „Wyzwania XXI wieku, sojusz polsko-amerykański. Cyberbezpieczeństwo” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Mówił na temat cyberbezpieczeństwa w energetyce.

 

Zachęcamy do lektury omówienia wypowiedzi Piotra Naimskiego

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia Piotra Naimskiego, tutaj

Fot. Katarzyna Cegielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na konferencji Powerpol

14 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wygłosił wystąpienie inauguracyjne na konferencji Powerpol. Mówił na temat trendów wpływających na kształt strategii energetycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Piotra Naimskiego. Zostały omówione przez portal BiznesAlert

Fot. BiznesAlert

Piotr Naimski gościem Poranka Radia Wnet

14 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Poranka Radia Wnet.

Informacja o programie

Zachęcamy do wysłuchania / przeczytania omówienia wypowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczowe inwestycje sieciowe PSE z ponad 300 mln zł unijnego dofinansowania

28 grudnia, 2018

Biuro Prasowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych informuje:

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie kolejnych projektów inwestycyjnych. Podpisanie umów odbyło się 28 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii. W uroczystości wzięli udział ministrowie Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii oraz Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. PSE reprezentowali Eryk Kłossowski, prezes zarządu i Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowy dotyczą przyznania środków z unijnego budżetu na następujące inwestycje sieciowe:

Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu netto: 832,8 mln zł, kwota dofinansowania: 230,6 mln zł).

Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu netto: 285,2 mln zł, kwota dofinansowania: 71,4 mln zł).

więcej..

„Gość Wiadomości” z udziałem Piotra Naimskiego

19 grudnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w programie „Gość Wiadomości”.

Zachęcamy do obejrzenia programu

Fragmenty wypowiedzi znajdziecie Państwo tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna polsko-amerykańska umowa gazowa. Materiał w „Wiadomościach” TVP

19 grudnia, 2018

Zachęcamy do obejrzenia materiału z „Wiadomości” TVP poświęconego podpisanej 19 grudnia polsko-amerykańskiej umowie gazowej. W cytowanej wypowiedzi Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreśla, że mamy już kolejną umowę z dostawcą ze Stanów Zjednoczonych. Będzie ona realizowana przez dwadzieścia lat.